Exploateringsanalys

Sundbyberg

2016

Beställare: Fastighets AB Förvaltaren

Ansvarig arkitekt: Anna Karin Edblom

Medverkande arkitekt: Kelda Bryson-Swartz

AEOW arkitekter har fått i uppgift av Fastighets AB Förvaltaren att inventera
företagets markinnehav och sammanställa resultatet i en exploateringsanalys.
Uppdraget har varit att främst undersöka lämpligheten i att förtäta med s k
koncepthus, t ex Kombo-hus eller Stockholmshus.
Analysen skall också bidra till att konkretisera utbyggnadspotentialen som helhet
och fungera som referens i den fortsatta diskussionen om utveckling av Förvaltarens
bostadsbestånd.